Skip to main content

Panchadasi by Vidyaranya Swami, with Hindi translation

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Community Texts
texts
eye 1,883
favorite 1
comment 0
Community Texts
texts
eye 1,653
favorite 1
comment 0
Community Texts
texts
eye 1,010
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Shankara, Shankaracharya, Anandagiri, Ramanujacharya, Ramanuja, Vedanta Desika, Madhvacharya, Anandatirtha, Jayatirtha, Hanumat, Venkatnatha, Vallabhacharya, Purushottama, Nilakantha, Yamunacharya, Shastri Gajanana Shambhu Sandhale
texts
eye 3,317
favorite 3
comment 0
Community Texts
by Sankaracharya, Anandagiri, Nilakathi, Dhanapati, Sridhara, Abhanavgupta, Madhusudana Sarasvati, Dharmadatta, Wasudev Laxman Shastri
texts
eye 2,705
favorite 5
comment 0
Community Texts
texts
eye 1,079
favorite 3
comment 0
Community Texts
by Madhavacharya (Vidyaranya Swami)
texts
eye 2,301
favorite 3
comment 0
Community Texts
texts
eye 42,085
favorite 15
comment 1
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
texts
eye 958
favorite 2
comment 0
Community Texts
by Sureshvaracharya
texts
eye 772
favorite 1
comment 0